Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Onze verkopen leveringen en werken zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Afwijkingen of toevoegingen zijn enkel mogelijk mits ons schriftelijk akkoord.
 • De door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot welk danige schadevergoeding dan ook. Al evenmin is het toegelaten op basis van een overschrijding de betaling van de factuur uit te stellen.
 •  De door ons opgegeven prijzen zijn AF FABRIQUE bepaald en excl. BTW. De klant dient zijn goederen af te halen in onze magazijnen tenzij uitdrukkelijk anders is voorzien.
 • De klant dient bij ontvangst de uiterlijk staat en de conformiteit van de bestelde goederen te controleren en eventuele afwijkingen te melden voor ontvangst name op straffe van verval van ieder recht. Wij behouden ons het recht voor beschadigde en/of non conforme leveringen te vervangen zonder dat ons daarvoor schadevergoeding kan worden gevraagd. De in ontvangst genomen goederen worden verondersteld onbeschadigde en conform geleverd te zijn.
 • Onzichtbare schade of gebreken dienen gemeld te worden binnen de 24 uur na de ontdekking en dit  op straffe van verval van ieder recht. Wij behouden ons het recht voor bij erkende gebreken de goederen te herstellen of te vervangen binnen redelijke termijn zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding. Verder reikt onze verantwoordelijkheid niet.
 • Onze garantie is beperkt tot hetgeen in de toepasselijke wetgeving wordt opgelegd of tot de garantie die door onze toeleveranciers of verzekering wordt gegeven. Wij dragen geen aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Herstelde goederen of voertuigen dienen afgehaald binnen de 48 uur na melding. Vanaf dan zal van rechtswege een stallings-/stockagekost forfaitair bepaald op €50/aangevatte dag (exclusief BTW) opeisbaar worden.
 • Wij behouden ons het recht om retentierecht uit te oefenen tot betaling van de factuur + eventuele aankleven + kosten en of veroorzaakte stallings-stockagekosten zijn voldaan.
 • Niet betaalde goederen blijven onze eigendom tot betaling van de koopsom + eventuele aankleven. De koper zal ze op eerste verzoek terug ter onze beschikking stellen op straffe van een dwangsom gelijk aan 5% van de waarde ervan/aangevatte dag vertraging.
 • De koper dient geleverde en niet betaalde goederen als een goed huisvader te bewaren, te verzekeren en te beveiligen. Hij dient er streng op toe te zien ze niet te beschadigen, te vermengen of te verwerken, te vervreemden of te verpanden zolang ze zijn eigendom niet zijn geworden. Wordt er beslag op gelegd of worden er aanspraken op geformuleerd door derden dient hij dit onmiddellijk te melden, zowel aan ons als de aanspraak makende/beslag leggende partij. Een inbreuk op deze verplichting is strafrechtelijk vervolgbaar.
 • Onze facturen zijn principieel en behoudens ons uitdrukkelijk afwijkend akkoord contant betaalbaar. Zijn ze niet betaald 10 dagen na factuurdatum wordt van rechtswege een moratoire intrest gelijk aan 1%/begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de te laat betaalde som opeisbaar en met een minimum van €50. Deelbetalingen worden aangewend in toepassing van art. 1254 en volgende BW. Wanbetaling geeft ons het recht levering van nog lopende bestellingen op te schorten of nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar te maken.
 • Annulatie van een door ons aanvaarde bestelling of opdracht is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord en onder de door ons te bepalen voorwaarden. Wij hebben in een dergelijk geval de mogelijkheid om op de uitvoering aan te dringen of om akkoord te gaan met de annulatie mits betaling van een schadevergoeding van forfaitair 20% of van door ons concreet bewezen schade.
 • In geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd om te oordelen volgens het Belgische Recht.