Privacyverklaring

Privacybeleid Machinepunt

https://www.machinepunt.be

Over ons privacybeleid

Machinepunt geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uwgegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Machinepunt. De ingangsdatumvoor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/01/2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensbeveiliging

Samenvatting – Gegevensbeveiliging

Wij hanteren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat u een veilige verzendmethode gebruikt telkens als u persoonsgegevens naar ons stuurt.

Overeenkomstig het toepasselijke recht hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onrechtmatige of ongeoorloofde vormen van verwerking.

Omdat het internet een open systeem is, is overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij alle redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die aan ons via internet worden doorgegeven niet garanderen – een dergelijke overdracht is op uw eigen risico en u bent verantwoordelijk voor een veilige verzending van uw persoonsgegevens aan ons.

Juistheid van gegevens

Samenvatting – Juistheid van gegevens

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn en dat ze worden gewist of gecorrigeerd als wij kennis krijgen van onnauwkeurigheden.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat:

De persoonsgegevens die wij over u verwerken correct zijn en dat ze indien nodig worden bijgewerkt; en

Alle onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken (rekening houdend met de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt) zonder vertraging worden gewist of gecorrigeerd.

Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om de juistheid van uw persoonsgegevens te bevestigen.

Gegevensopslag

Samenvatting – Gegevensopslag

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is in verband met een legitiem doel.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor de in deze verklaring uiteengezette doeleinden. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

Wij bewaren persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt slechts zolang:

wij een relatie met u onderhouden (wanneer u bijvoorbeeld een gebruiker bent van onze diensten of wettelijk bent opgenomen in onze mailinglijst en zich niet hebt afgemeld); of

uw persoonsgegevens nodig zijn in verband met de in deze verklaring beschreven wettige doeleinden waarvoor we een geldige rechtsgrond hebben (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens staan vermeld in een overeenkomst tussen ons en uw werkgever en wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van deze gegevens in het kader van het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het nakomen van onze verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst, of als wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te bewaren, of tot u uw toestemming intrekt en er geen overige rechtsgrond bestaat, of zo lang er sprake is van een wettelijke bewaarplicht),

plus:

de duur van:

een eventuele verjaringstermijn op grond van het toepasselijke recht (dat wil zeggen iedere periode waarin een persoon een rechtsvordering tegen ons kan instellen die verband houdt met of betrekking heeft op uw persoonsgegevens); en

twee (2) extra maanden na afloop van een eventuele verjaringstermijn (om ervoor te zorgen dat als iemand een vordering instelt aan het einde van de verjaringstermijn, wij nog steeds over een redelijke hoeveelheid tijd beschikken om de persoonsgegevens te identificeren die relevant zijn voor die vordering),

en:

aanvullend: indien er relevante rechtsvorderingen worden ingesteld, blijven wij persoonsgegevens verwerken gedurende de extra termijnen die nodig zijn in verband met die vordering; wij kunnen ook persoonsgegevens blijven verwerken indien verwijdering van de gegevens in strijd zou zijn met de eis om de belangen van de betrokken personen te beschermen, of indien verwerking anderszins noodzakelijk is in overeenstemming met artikel 17 (3) van de AVG.

Tijdens de hierboven in paragraaf (2)(a) en (2)(b) vermelde termijnen beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot het opslaan en het handhaven van de veiligheid van deze gegevens, behalve voor zover de gegevens moeten worden beoordeeld in verband met eventuele rechtsvorderingen of verplichtingen krachtens toepasselijk recht.

Na afloop van de hierboven in paragraaf (1), (2) en (3) genoemde termijnen, voor zover van toepassing, zullen wij:

de relevante persoonsgegevens permanent wissen of vernietigen; dan wel

de relevante persoonsgegevens anonimiseren.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptieen een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor AndersRevaio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. AndersRevaio heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersRevaio is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Revaio

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Revaio. Revaio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uwgegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Revaio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Revaio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten 

Combell

 Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Combell. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Combell heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerktuw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op deonderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen Verzenden en logistiek

Bpost

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Machinepunt op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wijzullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzichtvan de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen eenreactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Uontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers ofderden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdatde veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht vanMachinepunt. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengenwij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Machinepunt

Dekkenstraat 89 3800 Zepperen België T E info@machinepunt.be

Contactpersoon voor privacyzaken

Gert Dekens